facebook
Connect with us

Cornel Nistorescu: Despre porcii noștri

S-au  zbătut să  adopte așa-zisa Lege a porcului (122/2023)  fără să se  gîndească la  trimiterile acestei denumiri și s-au grăbit să adopte și „Normele specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România”.

De la măsurile de interdicții tembele din anii proletcultismului, populația României n-a fost mai lovită în obiceiurile sale de viață și n-a înjurat mai mult. Din excese, din prostie sau din incapacitatea de adaptare la  realitatea românească, statul s-a transformat într-un  dușman nemilos al  vieții țăranului român. În cîteva  zile, țara a  fost în prag de răscoală și piața românească de carne de porc a fost pusă integral la dispoziția importurilor.

Speriat de  consecințe electorale și de spulberarea  viselor sale  politice, Marcel Ciolacu a blocat pe șest aplicarea normelor de aplicare a Legii porcului.

Le-am copiat și le reproduc în mare parte pentru a vedea ce  aberații complicate poate produce prostocrația românească. Dacă aveți răbdare, merită să le parcurgeți în întregime. Producția intelectuală și profesională  a celor de la ANSVA ne poate arăta ce pericole enorme ne așteaptă în anii următori din partea  celor care ne reglementează  viața.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

Parte integrantă din Ordin 130/2023

Modificări (…), Referinţe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 17 octombrie 2023.

Bottom of Form

Art. 1. –

Prezentele norme specifice stabilesc condiţiile de biosecuritate aplicabile în exploataţiile de porcine, precum şi cerinţele sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea porcinelor vii pe teritoriul României.

Art. 2. –

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

(1) În înţelesul prezentelor norme se aplică definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor şi în regulamentele delegate şi de implementare a acestuia, precum şi cele prevăzute în Legea nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România.

(2) Definiţiile de la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile de mai jos, care au următoarele semnificaţii:

a)zonă curată – spaţiul delimitat care cuprinde toate adăposturile pentru animale, spaţiile, încăperile, utilajele, echipamentele şi alte facilităţi destinate exclusiv acestei zone, pentru respectarea regulilor de sănătate şi bunăstare a animalelor; este separată de zona murdară printr-un filtru sanitar-veterinar şi împrejmuită de o delimitare structurală/gard continuu suficient de înalt (ă) şi care să nu permită accesul animalelor pe sub ea/el, confecţionat(ă) din materiale rezistente care asigură o bună protecţie în ceea ce priveşte pătrunderea oamenilor sau a animalelor în exploataţie;
b)zonă murdară – spaţiul aflat în afara zonei curate şi delimitat de aceasta printr-un filtru sanitar-veterinar şi o delimitare structurală/gard continuu suficient de înalt(ă) şi care să nu permită accesul animalelor pe sub ea/el, confecţionat(ă) din materiale rezistente care asigură o bună protecţie în ceea ce priveşte pătrunderea oamenilor sau a animalelor în exploataţie;
c)vizitator – orice persoană care intră în zona curată, de producţie, alta decât cele care deservesc zona; medicul veterinar poate fi considerat ca personal propriu cu respectarea strictă a cerinţelor de filtru – o exploataţie pe zi;
d)filtru sanitar-veterinar – ansamblul spaţiilor şi dotărilor pentru personalul propriu şi vizitatori, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru respectarea procedurilor specifice de intrare/ieşire în/din exploataţie în vederea împiedicării introducerii/scoaterii agenţilor patogeni în/din exploataţie;
e)exploataţii comerciale de porcine cu status conform – exploataţiile comerciale de porcine care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile generale prevăzute la art. 43  (2)– (7) din Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum şi condiţiile generale suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. (b) şi (c), art. 15 alin. (2) şi (4) şi la art. 16 şi 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594;
f)exploataţii comerciale de porcine cu status neconform – exploataţiile comerciale de porcine care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. e).

Art. 3. –

(1) Pe teritoriul României, fiecare tip de exploataţie de porcine trebuie să îndeplinească cerinţele de biosecuritate prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România.

(2) Normele privind implementarea principiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru fiecare dintre tipurile de exploataţii de creştere a porcinelor din România sunt aprobate prin ordin comun al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 4. –

(1) Mişcarea porcinelor vii pe teritoriul României se efectuează doar dacă acestea sunt identificate şi însoţite de:

a)document de circulaţie, conform modelului din anexa  2la Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;
b)certificat sanitar-veterinar, conform modelelor prevăzute în anexele  1şi 2;
c)documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar, în cazul mişcării către abator, în conformitate cu secţiunea IIIdin anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;
d)aviz interjudeţean, conform art. 9  (2).

(2) Porcinele comercializate către exploataţiile nonprofesionale şi cele înregistrate sanitar-veterinar vor fi identificate prin aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a) din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022.

(3) Animalele se identifică prin aplicarea unei crotalii auriculare cu cod individual, în conformitate cu prevederile secţiunii A din anexa nr. 1 la Norma sanitar-veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează în Baza naţională de date, denumită în continuare BND.

(4) În cazul porcinelor livrate către exploataţiile comerciale autorizate şi abatoare se aplică unul dintre mijloacele oficiale de identificare conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), d) sau e) din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

(5) Porcinele care fac obiectul comercializării către exploataţiile de porcine de la alin. (2) sunt identificate şi înregistrate înaintea mutării acestora în afara exploataţiei.

(6) Ulterior aplicării mijloacelor oficiale de identificare, utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor înregistrează datele aferente animalelor identificate în BND, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

(7) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa, în format electronic sau tipărit, cardul de exploataţie/documentul de înregistrare a exploataţiei de destinaţie în BND şi, după caz, împuternicirea din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.

(8) În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, acesta prezintă dovada înregistrării ca mijlocitor de afaceri cu animale vii, precum şi documentele prevăzute la alin. (7).

(9) Pe perioada listării anumitor teritorii ale României în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594 al Comisiei din 16 martie 2023 de stabilire a unor măsuri speciale de control al pestei porcine africane şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605, mişcarea porcinelor se realizează conform prevederilor respectivului regulament.

Art. 5. –

Pe perioada listării întregului teritoriu al României în partea III din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, mişcarea porcinelor se realizează conform prevederilor respectivului regulament şi ale prezentelor norme specifice, după cum urmează:

a)în exploataţia noncomercială de porcine, porcii sunt crescuţi exclusiv pentru îngrăşare şi sacrificare pentru consum familial şi se interzice comercializarea porcilor, precum şi a produselor provenite de la aceştia;
b)mişcarea porcinelor dintr-o exploataţie comercială cu status conform autorizată sanitar-veterinar se poate efectua având ca destinaţie:
exploataţii noncomerciale;
exploataţii comerciale înregistrate sanitar-veterinar;
exploataţii comerciale autorizate sanitar-veterinar;
abatoare autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt desemnate în conformitate cu art. 44 alin. (1)din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, în vederea sacrificării imediate; carnea proaspătă şi produsele din carne, inclusiv membranele naturale, obţinute de la aceste porcine sunt comercializate pe teritoriul naţional;
c)mişcarea porcinelor dintr-o exploataţie comercială cu status conform înregistrată sanitar-veterinar se poate efectua având ca destinaţie:
exploataţii noncomerciale;
exploataţii comerciale înregistrate sanitar-veterinar;
abatoare autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt desemnate în conformitate cu art. 44 alin. (1)din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, în vederea sacrificării imediate; carnea proaspătă şi produsele din carne, inclusiv membranele naturale, obţinute de la aceste porcine sunt comercializate pe teritoriul naţional;
d)mişcarea porcilor dintr-o exploataţie comercială cu status neconform înregistrată/autorizată sanitar-veterinar se poate efectua având ca destinaţie doar abatoare autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt desemnate în conformitate cu art. 44  (1)din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, în vederea sacrificării imediate; carnea proaspătă obţinută de la aceste porcine este marcată şi transportată la o unitate de procesare, pentru a fi supusă unuia dintre tratamentele relevante de atenuare a riscurilor, prevăzute în anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de prevenire şi control al anumitor boli listate.

Art. 6. –

Pe perioada listării anumitor teritorii din România în partea I sau II din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, mişcarea porcinelor se realizează conform prevederilor specifice din respectivul regulament.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Art. 7. –

Înaintea mişcării porcinelor vii, având destinaţii conform celor prevăzute la art. 5, animalul/animalele din exploataţie trebuie inspectat/inspectate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va completa fişa de control privind supravegherea pentru pesta porcină africană în exploataţiile comerciale industriale şi comerciale de tip A, utilizată în cadrul programului de monitorizare şi control al pestei porcine africane.

Art. 8. –

(1) Transportul porcinelor vii este permis numai cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Mijloacele de transport animale vii trebuie să fie curăţate şi dezinfectate după fiecare descărcare de animale, indiferent că este la un abator sau la o exploataţie de animale.

(3) Operaţiunea de curăţare, spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport pentru animale vii se atestă prin încheierea unui proces-verbal de dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii de către unitatea de curăţare, spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport animale vii, autorizată sanitar-veterinar, care a efectuat operaţiunea, întocmit conform modelului din anexa nr. 3.

(4) Toate procesele-verbale încheiate în urma efectuării curăţeniei, spălării şi dezinfecţiei mijloacelor de transport animale vii se consemnează într-un registru de evidenţă a proceselor-verbale de dezinfecţie a mijloacelor de transport animale vii, întocmit conform modelului din anexa nr. 4.

(5) Ca excepţie de la alin. (1), transportul porcinelor vii de către proprietarii acestora se poate face cu propriile mijloace de transport, pe o distanţă mai mică de 50 de km, fără ca acestea să fie înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea cerinţelor generale privind transportul de animale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.

Art. 9. –

(1) Certificarea sanitar-veterinară şi notificarea interjudeţeană a mişcărilor de porcine între exploataţiile de porcine reprezintă o măsură de biosecuritate aplicabilă în contextul controlului pestei porcine africane al porcinelor deţinute.

(2) La mişcarea porcinelor vii având ca destinaţie o exploataţie din alt judeţ decât judeţul în care se găseşte exploataţia de expediere, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, înainte de eliberarea certificatului sanitar-veterinar, solicită obţinerea avizului interjudeţean de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploataţia de expediere.

(3) Solicitarea de aviz interjudeţean trebuie însoţită de copia procesului-verbal de dezinfecţie a mijloacelor de transport animale vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de copia certificatului de autorizare sanitar-veterinară a mijlocului de transport animale vii.

(4) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploataţia de expediere întocmeşte avizul interjudeţean pentru transportul animalelor vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, şi îl transmite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploataţia de destinaţie.

(5) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din judeţul de destinaţie verifică şi confirmă îndeplinirea condiţiilor legale de mişcare a porcinelor prin completarea părţii a doua din formular.

(6) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc registrele de evidenţă a mişcărilor interjudeţene de porcine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(7) Certificatele sanitar-veterinare sunt emise de medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii şi împuternicit de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(8) Certificatele sanitar-veterinare se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din aceeaşi exploataţie, alcătuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în acelaşi mijloc de transport şi provin din aceeaşi exploataţie.

(9) Pe certificatul sanitar-veterinar de transport porcine vii către alte exploataţii de porcine, precum şi pe certificatul sanitar-veterinar de transport porcine la abator, medicul veterinar de liberă practică împuternicit menţionează statusul conform sau neconform al exploataţiei comerciale de expediere.

(10) Costurile aferente certificării sanitar-veterinare de expediere sunt suportate de către proprietarii/deţinătorii animalelor.

(11) Certificatele sanitar-veterinare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 trebuie tipărite pe format A4, în două exemplare, având codul judeţului, în serii consecutive de la A la Z şi numere de la 00001 până la 99999 pentru fiecare serie, de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi sunt repartizate medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; exemplarul original însoţeşte animalele până la ultima destinaţie, iar cel de-al doilea exemplar rămâne la unitatea de expediere.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Art. 10. –

(1) Proprietarii de animale au obligaţia să respecte perioada de aşteptare/interzicere a mişcării pentru porcinele nou-introduse în exploataţii; această perioadă este de minimum 30 de zile, în condiţiile izolării într-un adăpost separat de celelalte porcine existente în exploataţie; dacă izolarea în adăpost separat a animalelor nou-introduse nu este posibilă, perioada de aşteptare/interzicere a mişcării se aplică tuturor porcinelor din exploataţie.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile de certificare prevăzute în prezentele norme specifice, cu aprobarea scrisă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, porcinele pot părăsi exploataţia direct către un abator.

Art. 11. –

Dacă în cazul unui animal sosit la abator, la examenul ante-mortem, medicul veterinar oficial suspicionează o boală infectocontagioasă, acesta izolează animalul, notifică direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune toate măsurile stabilite de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare şi recoltează probe în vederea diagnosticului în mod obligatoriu şi pentru pesta porcină africană/pesta porcină clasică.

Art. 12. –

(1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti evaluează îndeplinirea condiţiilor de exploataţie comercială de porcine pentru stabilirea statusului conform pentru toate tipurile de exploataţii comerciale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 122/2023, prin verificarea îndeplinirii, cumulativ, a condiţiilor generale prevăzute la art. 43 alin. (2) – (7) din Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum şi a condiţiilor generale suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. (b) şi (c), art. 15 alin. (2) şi (4) şi art. 16 şi 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594; stabilirea îndeplinirii condiţiilor de status conform se efectuează în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme specifice, dar nu mai târziu de certificarea ieşirii porcinelor din exploataţie.

(2) Pentru exploataţiile comerciale de porcine, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează vizite, cel puţin o dată la 3 luni, pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de biosecuritate, precum şi verificarea supravegherii continue, conform art. 16 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594.

(3) Concomitent cu efectuarea vizitelor prevăzute la alin. (2), medicul veterinar oficial trebuie să efectueze examinarea clinică a porcinelor, în conformitate cu art. 3 alin. (1) şi (2) şi cu partea A.1 din anexa nr. I la Regulamentul delegat (UE) 2020/687, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme specifice.

(4) Frecvenţa vizitelor prevăzute la alin. (2) poate fi redusă la o dată la 6 luni, pe baza rezultatului favorabil al ultimelor două vizite efectuate, care indică aplicarea cerinţelor de biosecuritate privind statusul conform, precum şi asigurarea supravegherii suplimentare continue.

(5) Pentru exploataţiile comerciale de porcine cu status neconform, în urma evaluării, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti stabileşte şi comunică condiţiile ce trebuie implementate pentru a fi îndeplinite cerinţele de conformitate.

(6) Exploataţiile de porcine care sunt neconforme pot solicita reevaluarea în vederea obţinerii conformităţii; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti realizează reevaluarea, în conformitate cu alin. (4), într-un termen de 30 de zile.

Art. 13. –

(1) În scopul prevenirii introducerii unor boli infectocontagioase, proprietarii exploataţiilor comerciale de porcine trebuie să întocmească şi să implementeze un plan de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă şi alte măsuri suplimentare specifice exploataţiei.

(2) Ghidul privind întocmirea planului de biosecuritate pentru exploataţiile comerciale de porcine cu status conform este afişat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – http://www.ansvsa.ro/download/ghiduri_-_toate/ghid_sanatate_animala/Animale-GHID-intocmireplan- biosecuritate-pentru-exploatatii-comerciale-de-porcine-custatus- conform.pdf

(3) Planul de biosecuritate se depune anual, nu mai târziu de 30 ianuarie pentru anul în curs, sau ori de câte ori intervin modificări care pot afecta măsurile de biosecuritate şi se aprobă de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în maximum 15 zile de la depunere.

(4) În cazul neaprobării planului de biosecuritate, exploataţia este considerată neconformă şi se aplică restricţiile de mişcare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 14. –

(1) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme specifice, proprietarii exploataţiilor comerciale autorizate de porcine elaborează un plan de urgenţă pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană, în vederea aprobării în cadrul centrului local de combatere a bolilor.

(2) La întocmirea planului de urgenţă se va ţine cont de structura şi capacitatea exploataţiei, astfel încât toate operaţiunile de combatere a bolii să se desfăşoare în cel mai scurt timp în vederea prevenirii creşterii presiunii virale; acesta conţine cel puţin:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

a)stabilirea metodei de ucidere a animalelor în cazul confirmării unui focar de boală, planificarea acesteia şi stabilirea sursei de achiziţie pentru materialele necesare; de exemplu: stabilirea unui spaţiu unde se va efectua uciderea în cazul gazării, gazul utilizat, pistoale cu glonţ captiv, capse etc.;
b)stabilirea echipei care va realiza uciderea – personal instruit conform normelor de bunăstare a animalelor în vigoare şi asigurarea de personal pentru depopulare animale vii, transport şi manipulare cadavre;
c)identificarea unei unităţi de incinerare de capacitate mare, iar în cazul când se recurge şi la metoda alternativă prin îngropare, identificarea unui teren pentru îngroparea cadavrelor, cu stabilirea coordonatelor GPS şi obţinerea acordului de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin autorităţile competente pentru protecţia mediului şi autorităţile competente pentru gospodărirea apelor din subordinea acestuia, consiliul local şi direcţia de sănătate publică;
d)în cazul aplicării metodei alternative de neutralizare a animalelor, stabilirea necesarului de utilaje şi sursei de provenienţă a acestora pentru operaţiunile de încărcare şi transport al cadavrelor la locul de îngropare, utilaje necesare pentru executarea unei gropi, precum şi asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea acestei acţiuni, cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  79/2019pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 23/717/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare şi/sau îngropare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie;
e)stabilirea modului de neutralizare a furajelor contaminate, a gunoiului şi a materialelor necesare pentru aceasta, precum şi asigurarea transportului acestora în vederea neutralizării;
f)stabilirea sursei de achiziţie a substanţelor dezinfectante şi a cantităţii necesare, calculată în funcţie de mărimea exploataţiei comerciale, precum şi necesarul pentru metoda alternativă prin îngropare.

Art. 15. –

În ceea ce priveşte eliminarea şi utilizarea gunoiului de grajd, toate exploataţiile de porcine trebuie să respecte prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.

Art. 16. –

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme specifice se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România.

Art. 17. –

Anexele nr. 17 fac parte integrantă din prezentele norme specifice.

ANEXA Nr. 1la normele specifice

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor . . . . . . . . . .

Cabinet Medical-Veterinar/S.C. . . . . . . . . . .

CERTIFICAT SANITAR-VETERINARde transport porcine vii către alte exploataţii de porcineCod judeţ: AB seria A nr. 00001

Numele şi prenumele medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit . . . . . . . . . .

Identificarea porcinelor

Numărul de porcine . . . . . . . . . .

Numărul de identificare, conform documentului de mişcare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., anexat

.

Originea porcinelor . . . . . . . . . .

Localitatea1 . . . . . . . . . .

1 Localitatea administrativă cu codul SIRUTA.

Codul exploataţiei de expediere: RO . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele deţinătorului . . . . . . . . . .

Adresa exploataţiei de expediere . . . . . . . . . .

Destinaţia animalelor

Localitatea1 . . . . . . . . . .

1 Localitatea administrativă cu codul SIRUTA.

Codul mijlocitorului de afaceri cu animale vii . . . . . . . . . .

Codul exploataţiei de destinaţie: RO . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele destinatarului . . . . . . . . . .

Adresa exploataţiei de destinaţie . . . . . . . . . .

Transport

Numele transportatorului . . . . . . . . . .

Adresa transportatorului . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare/autorizare a mijlocului de transport animale vii . . . . . . . . . .

Numărul de înmatriculare a mijlocului de transport/remorcii . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Numărul procesului-verbal de dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii . . . . . . . . . .

(Se anexează procesul-verbal de dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii.)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Declaraţie

Subsemnatul, medic veterinar oficial/medic veterinar de liberă practică împuternicit, declar următoarele:

a)porcinele descrise mai sus au fost examinate clinic înainte de transport, în conformitate cu art. 3  (1)şi (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 şi cu partea A.1 din anexa I la acelaşi regulament, la exploataţia menţionată mai sus, la ora . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . .; porcinele nu au prezentat niciun semn clinic de boală şi sunt apte pentru transport;
b)porcinele provin dintr-o exploataţie care nu face obiectul unor interdicţii sau restricţii impuse de bolile porcinelor;
c)porcinele sunt pentru □ creştere şi îngrăşare sau □ creştere, îngrăşare şi reproducţie şi au stat în exploataţia de expediere pe parcursul ultimelor 30 de zile sau de la momentul naşterii, în cazul în care au vârsta sub 30 de zile, şi niciun animal din specia porcine nu a fost introdus în această exploataţie/unitate epidemiologică din afara acesteia pe parcursul acestor 30 de zile;
d)porcinele au fost/nu au fost testate pentru pesta porcină africană, iar rezultatul testelor este negativ; numărul şi data ultimului buletin de analiză . . . . . . . . . .;
e)exploataţia comercială de expediere are status conform, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/594, respectiv îndeplineşte, cumulativ, condiţiile generale prevăzute la art. 43  (2)– (7) din Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum şi condiţiile generale suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. (b) şi (c), art. 15 alin. (2) şi (4) şi art. 16 şi 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594.

Prezentul certificat este valabil până la destinaţie, dar nu mai mult de 72 de ore de la data emiterii.

Întocmit . . . . . . . . . . (locul) la data de . . . . . . . . . . (data)

Semnătura şi ştampila medicului veterinar. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la normele specifice

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor . . . . . . . . . .

Cabinet Medical-Veterinar/S.C. . . . . . . . . . .

CERTIFICAT SANITAR-VETERINARde transport porcine la abatorCod judeţ: AB seria A nr. 00001

Numele şi prenumele medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit . . . . . . . . . .

Identificarea porcinelor

Numărul de porcine . . . . . . . . . .

Numărul de identificare, conform documentului de mişcare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., anexat

Originea porcinelor . . . . . . . . . .

Localitatea1 . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

1 Localitatea administrativă cu codul SIRUTA.

Codul exploataţiei de expediere: RO . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele deţinătorului . . . . . . . . . .

Adresa exploataţiei de expediere . . . . . . . . . .

Destinaţia animalelor

Localitatea1 . . . . . . . . . .

1 Localitatea administrativă cu codul SIRUTA.

Codul de exploataţie al abatorului de destinaţie desemnat în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2023/594: RO . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele destinatarului . . . . . . . . . .

Adresa abatorului de destinaţie . . . . . . . . . .

Transport

Numele transportatorului . . . . . . . . . .

Adresa transportatorului . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare/autorizare a mijlocului de transport animale vii . . . . . . . . . .

Numărul de înmatriculare a mijlocului de transport/remorcii . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Numărul procesului-verbal de dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii . . . . . . . . . .

(Se anexează procesul-verbal de dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii.)

Alte informaţii utile:

. . . . . . . . . .

Declaraţie

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Subsemnatul, medic veterinar oficial/medic veterinar de liberă practică împuternicit, declar următoarele:

a)porcinele descrise mai sus au fost examinate clinic înainte de transport, la exploataţia menţionată mai sus, la ora . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . .; porcinele nu au prezentat niciun semn clinic, nu sunt suspecte de o boală a porcinelor şi sunt apte pentru transport;
b)exploataţia comercială de expediere are status □ conform/□ neconform, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/594, respectiv îndeplineşte/nu îndeplineşte, cumulativ, condiţiile generale prevăzute la art. 43 alin. (2)-(7) din Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum şi condiţiile generale suplimentare prevăzute la art. 14  (2), art. 15 alin. (1) lit. (b)şi (c), art. 15 alin. (2) şi (4) şi la art. 16 şi 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594.

Prezentul certificat este valabil până la destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile de la data emiterii.

Întocmit . . . . . . . . . . (locul) la data de . . . . . . . . . . (data)

Semnătura şi ştampila medicului veterinar. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3la normele specifice

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

S.C. . . . . . . . . . .

Punct de lucru . . . . . . . . . .

Autorizaţie sanitar-veterinară nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

PROCES-VERBALde dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii

Beneficiar/Proprietar . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . .

Număr de înmatriculare . . . . . . . . . ., conducător auto . . . . . . . . . .

Nr. înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a mijlocului de transport animale vii . . . . . . . . . .

Ora intrării pe fluxul de spălare/dezinfecţie . . . . . . . . . ., ora ieşirii de pe flux . . . . . . . . . .

Temperatura ambientală . . . . . . . . . ., suprafaţa dezinfectată a mijlocului de transport . . . . . . . . . .

Substanţa utilizată, seria, valabilitatea . . . . . . . . . .

Cantitatea de substanţă activă utilizată . . . . . . . . . ., concentraţia . . . . . . . . . .%

Cantitatea diluată utilizată . . . . . . . . . ., timpul de contact . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Declar că autovehiculul a fost spălat şi dezinfectat şi întruneşte toate cerinţele sanitar-veterinare pentru transportul animalelor vii.

Întocmit . . . . . . . . . . (locul) la data de . . . . . . . . . . (data)

OperatorSemnătura şi ştampila. . . . . . . . . .Agent dezinfecţie, deratizare,dezinsecţieNumele, prenumele şi semnătura. . . . . . . . . .VerificatMedic veterinar împuternicitNumele, prenumele, semnăturaşi parafa. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4la normele specifice

REGISTRU DE EVIDENŢĂa proceselor-verbale de dezinfecţie a mijloacelor de transport animale vii

Nr. crt.DataMijlocul de transport spălat/dezinfectatOra intrării pe fluxul de spălare/ dezinfecţieOra ieşirii de pe fluxTemperatura ambientalăSuprafaţa dezinfectată a mijlocului de transportReferinţe cu privire la biocidele utilizateProces-verbal de dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii (număr, serie, dată)Responsabil efectuare operaţiune (numele şi semnătura)Verificat (numele şi semnătura)Nr. înmatriculareProprietarNr. autorizaţie/ înregistrare sanitar-veterinarăConducător autoSubstanţa utilizată, seria, valabilitateaCantitatea de substanţă activă utilizatăConcentraţiaCantitatea diluată utilizatăTimpul de contact123456789101112131415161718

ANEXA Nr. 5la normele specifice

AVIZ INTERJUDEŢEANpentru transportul animalelor vii– model –

Partea I.Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploataţia deexpediere . . . . . . . . . .

Nr. aviz . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Solicitant (medic veterinar de liberă practică împuternicit) . . . . . . . . . .
Expeditor . . . . . . . . . ., cod exploataţie . . . . . . . . . .
Destinatar . . . . . . . . . ., cod exploataţie . . . . . . . . . .
Specia . . . . . . . . . ., categoria . . . . . . . . . ., nr. animale . . . . . . . . . .
Data plecării . . . . . . . . . .
Nr. de înmatriculare a mijlocului de transport animale vii . . . . . . . . . .
Nr. înregistrare/autorizare a mijlocului de transport animale vii, după caz, . . . . . . . . . .
Proces-verbal de dezinfecţie a mijlocului de transport animale vii . . . . . . . . . .
Nr. sigiliului (dacă este cazul) . . . . . . . . . .
Alte menţiuni . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Director executiv,. . . . . . . . . .Şef serviciu control oficial sănătateşi bunăstare animală,. . . . . . . . . .Întocmit. . . . . . . . . .

Partea II.Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploataţia dedestinaţie . . . . . . . . . .

Nr. aviz . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

□ Confirm îndeplinirea condiţiilor legale de mişcare a porcinelor.

□ Refuz din următoarele considerente . . . . . . . . . . .

Director executiv,. . . . . . . . . .Şef serviciu control oficial sănătateşi bunăstare animală,. . . . . . . . . .Întocmit. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6la normele specifice

REGISTRUL DE EVIDENŢĂa mişcărilor interjudeţene de porcine

Nr. crt.Direcţia sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploataţia de expediere Nr. aviz/dataLocalitate/cod exploataţia de expediereNr. înregistrare/ autorizare a exploataţiei de expediereCategoria/ nr. capeteDirecţia sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploataţia de destinaţie Nr. aviz/dataLocalitate/cod exploataţia de destinaţieMedicul veterinar oficial de la locul de destinaţieNr. de înmatriculare a mijlocului de transportNr. înregistrare/ autorizare mijloc de transport animale vii*Nr. autorizaţie sanitar- veterinară a staţiei de spălare/dezinfecţie mijloace de transport animale viiAct de dezinfecţie nr. /dataObservaţii12345678910111213

* Cu excepţia transportului de porcine vii de către proprietarii acestora, care se poate face cu propriile mijloace de transport, pe o distanţă mai mică de 50 de km, fără ca acestea să fie înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

ANEXA Nr. 7la normele specifice

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

FIŞĂ DE EVALUAREprivind îndeplinirea condiţiilor de exploataţie comercială de porcine cu status conform

Proprietarul exploataţiei . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul exploataţiei, coordonate GPS . . . . . . . . . .
Porcine existente în Baza naţională de date . . . . . . . . . ., în exploataţia . . . . . . . . . .
Numărul lotului care urmează a fi livrat . . . . . . . . . .
Numărul animalelor examinate clinic înainte de îmbarcare . . . . . . . . . .

Cap.Criterii privind îndeplinirea condiţiilor de exploataţie comercială de porcine cu status conformDaNuObservaţiiIAu fost observate animale în cursul inspecţiei, cu următoarele simptome:temperatură crescutăinapetenţădepresie, apatie, somnolenţătulburări respiratorii – respiraţie rapidă şi dificilăscurgeri nazale şi ocularemers instabil – tulburări de coordonare a mişcărilortulburări gastrointestinale/diaree cu sânge/constipaţie/vărsăturizone congestionate sau hemoragice subcutanateavortIIAu fost cazuri de animale moarte, cu următoarele leziuni:congestie generalizată a carcasei sau pe anumite zonelichide sângerânde în torax şi cavităţile abdominalesplină neagră, dilatată şi/sau infarcte splenicepeteşii şi hemoragii echimotice în ganglionii limfaticipeteşii şi hemoragii echimotice în rinichihemoragii pe membranele seroase abdominale, pe mucoasele gastrice şi intestinalehemoragii la nivelul cordului (epicard şi endocard)hidrotorax şi hemoragii eruptive ale pleureiIIIRespectarea programului de supraveghere pentru pesta porcină africanăA fost respectat programul de transmitere săptămânal a probelor de la porcii morţiAu fost recoltate probe de sânge pentru examen virusologic în situaţia în care nu au existat cazuri de mortalităţiAu fost efectuate vizite, cel puţin o dată la 3 luni, pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de biosecuritate, precum şi verificarea supravegherii continueA fost respectată perioada de aşteptare/interzicere a mişcării pentru porcinele nou-introduse în exploataţie (această perioadă este de minimum 30 de zile, în condiţiile izolării într-un spaţiu separat de celelalte suine existente în exploataţie)IVProbele prelevate în ultimele 15 zile pentru pesta porcină africanăNumăr probe/matrice (organe/sânge EDTA)Buletin de analiză/Dată/Rezultat

Facebook